Az Ökológiai Kutatóközpont pályázatot hirdet a vácrátóti Botanikuskert vezetői munkakörének betöltésére

Az Ökológiai Kutatóközpont a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetben -botanikus, vezetői megbízással - munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• A botanikai feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
• Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai és kutatóhálózati szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Botanikus Kert (a továbbiakban: kert) tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, képviselete,
• A kert közfeladatainak ellátásairól való gondoskodás,
• A kert eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi kulturális és tudományos szerepének erősítése,
• A kert kulturális és tudományos stratégiájának kidolgozása, összhangban a kutatóközpont tudományos intézeteivel, PR és HR-stratégiájával,
• A kert munkájának összehangolása, esetleges szervezeti reformja
• A kutatóközpont főigazgatójának és az intézet igazgatójának irányításával, a kert hatékony működésének biztosítása.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók. A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra- (de megismételhető), illetőleg a pályázó 65. életévének betöltéséig szól. Jelen pályázat szerinti vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti illetmény, illetve vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra megegyezés szerint. Kutatóközpont szervezeti egységét alkotó osztályvezető munkakörére vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az osztályvezető jogállása: a kutatóközpont szervezeti egységeként működő kert osztályvezetője tevékenységét vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Vezetői megbízása, megbízásának visszavonása a kutatóközpont főigazgatójának hatáskörébe tartozik. Új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 4 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• Legalább a biológusi vagy kertészmérnöki egyetemi végzettség
• Kimagasló, szakmai eredmények a kert profiljába illeszkedő valamely szakterületen
• Botanikus kert, arborétum vagy bármilyen botanikai és/vagy tudományos gyűjtemény vezetésében szerzett gyakorlat
• Legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete
• Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetési-szervezési képesítés
• Gazdasági, jogi és/vagy PR ügyekben való jártasság
• Kiterjedt szakmai kapcsolatok (hazai és külföldi)
• Jó kommunikációs képesség
• Pályázati sikeresség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázónak a kert vezetésére, fejlesztésére, kert kulturális és tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója
• Részletes szakmai önéletrajz
• Tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése
• Eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése
• A munkakör elnyerése esetén, az ÖK honlapján és egyéb az irányításhoz kapcsolódó tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajz

• A pályázathoz mellékelni kell:
o 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt,
o A végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását),
o A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének megjelölését
o Közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e-mail),
o Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demeter László nyújt, a 06 30 528 7523 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Ökológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖK-290/2019, valamint a munkakör megnevezését: Botanikus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat az Intézet vezetői a pályázat beadási határidejétől számított 8 napon belül interjú keretében hallgatják meg. A pályázókat szakmai bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül értékeli. A megbízásra kerülő osztályvezető személyéről – az intézet igazgatójának egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot – az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának címzett kísérőlevéllel együtt – az Ökológiai Kutatóközpont címére (1113 Budapest, Karolina út 29.) kell beküldeni, vagy személyesen leadni. A pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat e-mail-en is be kell nyújtani a következő címen keresztül: ugyvezeto@okologia.mta.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 18.
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zkyj9q1ch3